Rådgivning i første runde (Jylland/Fyn)

Første runde blev afviklet i Jylland og på Fyn i perioden fra februar 2016 til oktober 2016. I runden deltog følgende.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Ansvaret for indkøb inden for Forsvarsministeriet er delt mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). FES står overordnet for al bygning, vedligehold og drift af Forsvarets bygninger og arealer.

Rejseholdet har gennemført følgende rådgivning for FES:

 • I dialog med FES er der udarbejdet et oplæg til beslutning om niveauet af miljøkrav til rådgivere, entreprenører og byggematerialer. Derudover er det udviklet forslag til dokumentationskrav, som skal sikre, at konkrete leverancer overholder fastsatte miljøkrav.
 • I et konkret udbud af Facility Management, som er gældende for hele forsvaret, har Rejseholdet givet input til, hvordan der kan stilles krav om, at andelene af økologiske fødevarer øges.

Der er i projektet udarbejdet en model for kvalificering af beslutning om miljøkrav i udbud og indkøb.

Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland

Indkøb & Medicoteknik er ansvarlig for indkøb og udbud af byggeopgaver, tjenesteydelser og medicoteknik i Region Midtjylland. Rejseholdet har hjulpet Indkøb & Medicoteknik med at undersøge og beregne de økonomiske og miljømæssige forskelle ved såkaldte sutursakse. Sutursakse anvender til sårskift, og der kan enten anvendes flergangssakse, som rengøres og genbruges, eller engangssakse.

Resultatet af beregningerne viser, at flergangssaksen er langt bedre miljømæssigt end engangssakse, mens der prismæssigt ikke er den store forskel på, om man vælger engangs- eller flergangssakse.

Læs nærmere om beregningerne.

Casen kan bruges som inspiration til, hvordan TCO (total cost of ownership) kan anvendes som værktøj i indkøbssituationen.

Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har fået rådgivning fra Rejseholdet til udvikling af miljødelen af kommunens nye indkøbspolitik og til organisering af arbejdet med grønne indkøb. Derudover har indkøbere og miljøfolk fået undervisning i grønne indkøb, og der er udarbejdet forslag til miljøkrav i et konkret udbud af udstyr og legetøj til børn og babyer.

Rejseholdets rådgivningen omfattede således følgende aktiviteter:

 • Gennemførelse af workshop om politik, mål og organisering af arbejdet med grønne indkøb. På workshoppen blev der udviklet idéer til mål, retning og organisering af kommunens fremtidige arbejde med grønne indkøb.
 • Undervisning af indkøbere og miljømedarbejdere i metoder og værktøjer til grønne og cirkulære indkøb. Undervisningen omfattede desuden en introduktion til Miljøstyrelsens værktøjer til beregning af totalomkostninger (TCO) samt mulighederne for at stille krav til genanvendelse og affaldsforebyggelse i et udbud.
 • I samarbejde med kommunen er der udviklet et forslag til miljøkrav til brug i et udbud af udstyr og legetøj til børn og babyer. 

Aalborg/Hjørring Kommuner

Aalborg Kommune og Hjørring Kommune har sammen deltaget i ét fælles rådgivningsforløb om anvendelse af cirkulær økonomi i udbud og indkøb.

Der blev gennemført følgende aktiviteter i rådgivningsforløbet:

 • Opstartsworkshop
 • Fokus på fælles forståelse af begrebet Cirkulær Økonomi og Totalomkostninger (TCO) og af hvordan der kan arbejdes med det i udbud – herunder brainstorm over mulighederne generelt samt i et konkrete udbud af læringsmiljøer – omfattende skolemøbler - som Aalborg Kommune står overfor at skulle udbyde. 
 • Markedsdialog
 • Kort markedsdialog med udvalgte leverandører omkring deres muligheder for at tilbyde løsninger inden for cirkulær økonomi.
 • Udbudsworkshop

På denne workshop blev der regnet på de cirkulære tiltag både økonomisk og miljømæssigt, og der blev foretaget en række prioritereringer af hvilke tiltag, der er vigtige at fokusere på i udbuddet for at opnå både en god TCO-pris og miljøgevinster. Desuden blev arbejdet med at udforme udbudsmaterialet igangsat.

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har fået rådgivning fra Rejseholdet til at tage miljøhensyn ved indkøb af forbrugsartikler. Rådgivningen omfattede:

 • Inspiration til leverandør-  og brugerdialog
 • Konkrete forslag til miljøspørgsmål, der kan stilles til leverandører og brugere

Derudover er der givet en uddybende vurdering af miljø- og prisforhold (TCO) for tre udvalgte produkttyper inden for forbrugsartikler:

 • Poser/sække
 • Engangskrus
 • Metoder til at tørre hænder.

Yderligere har Aarhus kommune fået forslag til miljøkrav, der kan stilles ved udbud og indkøb af mere end 20 forskellige produktgrupper inden for forbrugsartikler.

Resultaterne af rådgivningen er samlet i inspirationskatalog.

SamAqua

SamAqua er et såkaldt 'shared services' selskab, der leverer serviceydelser til forsynings-virksomheder og herunder foretager fælles indkøb og udbud. 

SamAqua skal gennemføre et udbud af pumper på spildevandsområdet og ønskede hjælp fra Rejseholdet til at inddrage totalomkostninger (TCO) og miljøkrav i udbuddet.

Rådgivningen foregik ved, at Rejseholdet deltog i den indledende fase af SamAquas fællesudbud på spildevandspumper. I dette udbud er der bl.a. fokus på totalomkostninger og miljøkrav. Der blev afholdt to workshops, hvor fagfolk fra SamAquas selskaber, sammen med konsulenter fra Rejseholdet, arbejdede med at udvikle en TCO-model og fastsætte relevante miljøkrav til spildevandspumper.

Fagfolkene blev præsenteret for begreberne totalomkostninger (TCO/Total Cost of Ownership), Total Cost Accounting (TCA) og Life Cycle Costing (LCC) samt forskellene herimellem. Rejseholdet gav herudover forslag til relevante TCO-faktorer, der kan inddrages i evalueringen af tilbud på spildevandspumper. På den baggrund fik fagfolkene til opgave at drøfte og afklare, hvilke TCO-faktorer det vil være relevant at inddrage i det videre arbejde. Herudover blev der ydet rådgivning om indirekte TCO-faktorer og miljøkrav, som eksempelvis transport, lagerføring og miljømæssig korrekt håndtering af brugte produkter.

Skive Kommune

Skive Kommunens udbud af indkøbsaftaler varetages centralt af Indkøb, mens de konkrete anskaffelser foretages decentralt, hvor institutioner og forvaltninger gør brug af de centrale indkøbsaftaler. Indkøbsafdelingen yder desuden bistand i forbindelse med de konkrete anskaffelser. I Energibyen Skive under Teknisk forvaltning arbejdes bredt med kommunens miljø- og klimaindsats, herunder i et tæt samarbejde med Indkøb. Rejseholdets rådgivning er gennemført med involvering fra begge afdelinger. Rådgivningens omdrejningspunkt har været personkøretøjer og brændstoffer hertil.

Den primære rådgivning har bestået i udviklingen af et værktøj, som skal hjælpe de decentrale indkøbere med at vælge mellem de personkøretøjer, der indgår i kommunens aktuelle indkøbsaftaler. Alle aftalerne vedrørende personkøretøjer er leasingaftaler, og der kan vælges mellem biler, der kører på henholdsvis benzin, diesel, el og biogas. Værktøjet hjælper de decentrale indkøbere med at vælge det køretøj, som er det mest hensigtsmæssige i forhold miljø og økonomi. Dette er med udgangspunkt i, hvor det konkrete køretøj skal anvendes (i eller uden for Skive by), og hvor mange kilometer køretøjet forventes at skulle køre om året. Du kan se værktøjet her.

Herudover har Skive Kommune fået rådgivning om miljøkrav i forbindelse med et konkret udbud af gasbiler og af biogas til kommunens to biogas-tankstationer.

Århus Universitet

Århus Universitet (AU) arbejder allerede med miljø- og klimahensyn i deres indkøb, især i forhold til energiforbrug. Desuden er universitetet ved at konkretisere og udrulle en bæredygtighedsstrategi.

Indkøbsafdelingen har i forbindelse med Rejseholdets rådgivning fået input til, hvordan grønne indkøb fremadrettet kan prioriteres og samtidig konkretiseres. Rejseholdet har i samarbejde med AU udarbejdet en model, der deler indsatsen for grønne indkøb op i tre niveauer af miljøkrav, der kan vælges imellem alt efter hvilket indkøbsområde, der er tale om:

 1. Basis miljøkrav
 2. Udvidede miljøkrav
 3. Innovative miljøkrav

Der er udarbejdet et eksempel med udgangspunkt i håndtering og indsamling af affald, der konkretiserer, hvordan kravene på de tre niveauer kan se ud. Prioriteringsmodellen skal bruges som grundlag for en anbefaling til den øverste ledelse på AU om den fremadrettede indsats for grønne indkøb.

Herudover har Rejseholdet udarbejdet en kort supplerende tekst, som refererer til prioriteringsmodellen, og som kan indsættes i AU’s indkøbspolitik, såfremt ledelsen godkender modellen og tilføjelsen til indkøbspolitikken.

En række centrale interessenter fra hhv. indkøbsafdelingen og bygningsdriften på AU har medvirket i rådgivningsforløbet. 

Se en beskrivelse af modellen for beslutning om niveauet af miljøkrav.